SWISS

Mailing address:
Von Arx EOOD
36, Brezovska street
4000 Plovdiv
Bulgaria


Visiting and delivery address:
Von Arx EOOD
20, Nedyialka Shileva street  
South Indutrial zone - Trakiya  
4000 Plovdiv 
Bulgaria  
Telephone: +359 32 940553  
order@vonarx.com